top of page
online.jpg
סונול-אונליין.png

סונול אונליין

לקוחות דלקן אוניברסלי יכולים ליהנות ממידע עדכני וזמין במשך כל החודש, ללא כל המתנה, באמצעות מערכת אינטרנטית  מאובטחת של סונול.

"דלקן סונול ישיר" אוסף את המידע על התדלוקים של הדלקן האוניברסלי, ומציג אותם באתר האינטרנט המאובטח של החברה. 
הנתונים באתר זה מתעדכנים מדי 24 שעות, וכך תוכל  לבצע מעקב ברמה היומית, לשמור את הנתונים בכל תוכנה סטטיסטית, או לקבלם לתוך מערכת הניהול שלך.

bottom of page