top of page

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר ריחן תידלוק

בגלישה או שימוש באתר, הנך מסכים לתנאי הסכם שימוש זה. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם לנשים.
 

כללי

האתר בכללותו - כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצע לציבור כמות שהוא (As Is). החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע. החברה מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות.
 

זכויות יוצרים

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, לצטט, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת המכון לכך, בכתב ומראש.
 

קישורים

באתר זה עשויים להכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י החברה. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים באתרים אלו. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

פרטיות

החברה מתחייבת שלא למסור נתונים אישיים של המשתמש, למעט לספקי ציוד ו/או שירותים של החברה. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה תשתף פעולה עם כל רשות אכיפה ותציית לכל צו שיפוטי, המורה לחברה לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או תוך הפרת זכויות הזולת.
 

שינויים באתר

חברת ריחן זכאית לערוך שיפורים או שינויים במידע, תוכן, שירותים, ומוצרים באתר או לסיים את פעילותו, בכל זמן ללא הודעה מראש. החברה עשוי לשנות הסכם זה בכל זמן, והשינויים יכנסו לתוקפם מרגע פרסומם. לכן, הנך מסכים לשוב ולבחון הסכם זה באופן קבוע, והמשך השימוש באתר מותנה בהסכמתך לנוסח ההסכם המתוקן.

bottom of page